info@kimiyaphar.com
  +98 21 88485902

امروزه اکثریت جوامع بشری اعم ازپیشرفته ودرحال توسعه ، بدلیل ارتقای سطح دانش ومعلومات، استفاده ازخدمات بهداشتی ودرمانی راحق مسلم خودمی دانند وازدولت های خودانتظاردارندبااجرای برنامه ریزیهای سنجیده، جوابگوی نیازهای سلامتی آنهاباشند.

 هرچنددرچرخه بهداشت ودرمان ارائه خدمات دارویی درصدزیادی ازهزینه درمان راتشکیل نمی دهد ، اماگسترش توسعه خدمات درمانی ، پیشرفت دردرمان بیماریها، کشف داروهای جدید به شیوه های نوین سبب گردیده تانقش مراکزتحقیقاتی وشرکت های داروسازی روزبه روزبیشترموردتوجه قرارگیرندوهمگام بااین ارتقای جهانی شرکت داروسازی کیمیاداروگستربه عنوان یکی ازواحدهای جدیدداروسازی کشورمان وبرمبنای حس مسئولیت وارتقای صنعت داروسازی تولیدفراورده های مختلف وجدید، درشرف تاسیس وراه اندازی می باشدتاهمواره آخرین داروهای مطرح درسطح دنیارادرخط تولیدخودقراردهد.

این امرمطمئنا" بدون سرمایه های ارزشمند انسانی، مدیران وپرسنل باتجربه وکاراودلسوزوپشتیبانی وراهنمایی جامعه محترم پزشکی وبیماران عزیز میسرنخواهدشد.

 

دکترسیدجعفرزمردیان

مدیرعامل